Meclis Karar Özetleri - 2017 22.12.2017

 

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

693- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda; Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Meltem Kavuk, Fetahmet Bay.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Vahap Küçük, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel.

694- Gündemin 1’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Kayalık mevkiinde bulunan, mahkeme kararları doğrultusunda tapu tahsis belgesi almaya hak kazanan kişilere, yasal kesintiler yapıldıktan sonra Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlardan mahkeme kararlarında ad ve soyadları bulunan şahıslara, Meclisin 16/10/2017 tarih ve 548 sayılı kararıyla yer verilmesine karar verildiği, ancak alınan meclis kararında 'tapu tahsis belgesine konu olan gecekonduların yıkılarak Belediyeye boş teslim edilmesi halinde yer verilmesi' ibaresinin yazılmadığı anlaşıldığından; 16.10.2017 tarih ve 548 sayılı meclis kararına 'gecekonduların yıkılarak boş teslim edilmesi halinde yer verilmesi' ibaresinin eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

695- Gündemin 2’inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 3.000.000,00 TL'lik ödeneğin Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bütçesine (fonksiyonel sınıflandırmanın I.düzeyleri arasında) aktarılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

696- Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 201 sayılı kararıyla alınan ek bütçeye dair, olarak belirlenen ek bütçenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, Battalgazi Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesine eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

      

GELİR BÜTÇESİ

Kodu

Açıklama

Ek Ödenek

1

8

2

İller Bankası

3.000.000,00 TL

TOPLAM

3.000.000,00 TL

 

 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

Ek Ödenek

06.05.07.02

Hizmet Tesisleri

1.500.000,00 TL

06.05.07.07

Yol Yapım Giderleri

1.500.000,00 TL

TOPLAM

3.000.000,00 TL


697- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanı ve Belediye Hizmet Alanında yer almakta olduğu, parselin Belediye Hizmet Alanı dışında kalan Konut Alanı fonksiyonun Ticaret-Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi ve yapılaşma koşulunun E:1.50, TAKS:0.28, Yençok: Serbest olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan paftasına işlenen kütleler ve parsel içerisindeki ruhsatlı yapılar dışında yapı yapılmaması şartıyla kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

698- Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parsel yürürlükteki imar planında 5, 15 ve 50 metrelik imar yollarına cephesi bulunmakta olup parselin cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan almasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan paftasına yapılaşma koşullarının TAKS:0.25 KAKS:2.00’nin işlenmesi şartıyla kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

699- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde bulunan 267.608,00 m² yüzölçümlü Şehir Parkına yapılması için planlanan Yeşilyurt Kültür Sarayı için ekli krokide belirtilen 25.500,00 m²’lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

700- Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 4484 ada 1 nolu parselin, mevcut imar planında konut fonksiyonunda blok nizam 5 kat (BL-5) ve E:1.50 yapılaşma hakkına sahip olduğu, anlaşılan söz konusu parselin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile yapılaşma koşulunun TAKS:0.20 blok nizam 11 kat (BL-11) olarak değiştirilmesini içeren; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mevcut parsel üzerinde yeşil alan ve otopark kullanım alanını artırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

701- Gündemin 8’inci maddesi; Bulgurlu Mahallesi’nde yer alan İnönü Üniversitesi ve Yeni Kent Stadyumu’nun bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Kavşak Projesi’nin ulaşım bağlantılarının sağlanması ve çevre imar planları ile bütünleştirilmesi amacıyla hazırlanan yaklaşık 500 hektarlık alana ait 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “25.maddesindeki  hükümleri doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

702- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesinde yer alan tapunun 1043 ada 72, 73 ve 74 nolu parseller yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında park alanı ve imar yolu olarak planlı olduğu, bahsi geçen parsellerin park alanında kalan kısmından petrol boru hattının geçtiği anlaşıldığından; uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için bu parsellerin Boru Hattı  (Petrol Boru Hattı) olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi

703- Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi,   Yakınca Mahallesi 383 ada 1 parselin meri imar planındaki sağlık tesisi alanı plan fonksiyonunun ''Konut + Ticaret Alanı'' plan fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

704- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi Halfetih Minaresi ve Sahabiye-i Kübra Medresesi’nin bulunduğu kazı alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yapılacak olan imar planı değişikliğinin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2017 tarih 3997 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

705- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselin yürürlükteki imar planında Konut Alanı olarak Blok Nizam 5 kat (BL-5) ve Emsal 1.40 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselde yapılaşma koşullarının Emsal:1.40 (E:1.40), TAKS:0,34 Yençok=21,50 metre; yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu gibi kabulünü içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 538 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mevcut alan üzerinde yeşil alan ve otopark kullanım alanını arttırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

706- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi,   Tecde Mahallesi, 5600 ada 5 no.lu parselin yapılaşma koşullarının Emsal=1.00 TAKS=0.35 Yençok=9.50 olarak düzenlenmesini, yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesine göre akaryakıt pompa, kanopi vb. ikinci derece yapılar için 5 metre şartı aranır ifadesi göz önünde bulundurularak; “yapı yaklaşma sınırı; hizmet binası, servis, market ve büfe gibi yapılar için olup yeraltı, yerüstü akaryakıt ve LPG tankları, akaryakıt-LPG pompaları ve kanopi gibi yapılar parsel sınırının doğusunda 10 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile yapı yaklaşma mesafesi içerisinde; parsel sınırının güneyinden ve kuzeyinden 10 metreden, batısından 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile TSE standartlarına uygun olarak yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

707- Gündemde kalan konular ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 10.01.2018 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.12.2017

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip

 

         

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

673- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda,Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar,İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,AliseydiMillioğulları, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan, Cumali Doğan.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Ali Kazgan,Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey,Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel,Nevzat Öztürk.

674- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.12.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

675- Gündemin 2’inci maddesi; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulmasıyla birlikte güncellenen ve ekte yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

676- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi, 3859 nolu parsel üzerinde bulunan Belediye İş Merkezinin 2. kat 5 nolu bağımsız bölümün, Eğitim ve Sosyal Kültürel Alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesine tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

677- Gündemin 4. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi, 1945 ada, 7 nolu ve 1.135,20 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş.' ye ait, Battalgazi ilçesi, 125 ada, 165 nolu ve 625,00 m² yüzölçümlü taşınmazın takasına; takasa dair iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

678- Gündemin 5’inci maddesi; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2.fıkrasına istinaden EK’te ekonomik sınıflandırılmasıyla yer alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9.500.000,00 TL' lık ödeneğin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bütçesine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

679   

- Gündemin 6‘ncı maddesi; Ekteki, 2018 Yılı Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesinin;

-Katı Atık Sahasına Taşınan ve Özel İşlem Gerektiren Atık Maddeler İçin Alınacak Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına;

-Vergi ve Harçların Tespitinde Dikkate Alınacak Bölgeler” ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmasına;

-İş Deneyim Kayıt İşlem Ücretleri’nin 2018 Yılı Ücret Tarifesine eklenerek uygulanmasına

oybirliğiyle karar verildi.

680- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 537 ve 540 nolu parseller yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna ayrılmış olup söz konusu parsellerin içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

681- Gündemin 8’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 231 ada, 1 nolu parselde, toplam 2.599.198,00 m² yüzölçümlü mer’a vasıflı kamu ortak malının, ekli krokide gösterilen 13.000,00 m²'lik kısmının mer’a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında, Mezarlık Alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

682- Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planı 07.07.2017 tarih ve 367 karar numarasıyla Yeşilyurt Belediye Meclisince onaylandığı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.08.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanarak 13.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 ve 4 nolu parsellerin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07.11.2017 tarih ve 519 sayılı kararı ile reddedildiği anlaşıldığından; Yeşilyurt Belediyesi ilçe meclisince alınan itirazın reddinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

683- Gündemin 10‘uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parselin güneydoğusuna Teknik Altyapı Alanı (trafo yeri) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bölgenin enerji ihtiyacını karşılanabilmesine yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

684-Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 nolu parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanı olarak planlı olup Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselüzerine bina kitlesinin işlendiği anlaşıldığından, yapılaşma koşulunun Yençok=16,50 metre; yapı yaklaşma mesafesinin doğu yönünde 9.20 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, parselde alanın daha verimli kullanımını sağlayacağından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

685- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 6072 ada 1 nolu parselin yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı (BHA), bulunduğu yapı adası park alanı olarak planlı olduğu,söz konusu Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı fonksiyonları düzenlenerek Belediye Hizmet Alanı fonksiyonun bir kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

686- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Hekimhan İlçe Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Malatya ili Hekimhanilçesi Işıklı Karaköçek, Başkınık, Dereköy ve Yukarısazlıca Mahallelerine ait yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

687- Gündemin 14’üncü maddesi; Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesinde yer alan 4781 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Nolu Parseller yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsellere Eğitim Alanı ( Özel ) fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bölgenin eğitim alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, bölgenin ve yürürlükteki imar planın sosyal donatı standardını arttırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

688- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

689-

-Gündemin 17’nci maddesi; 2017 Bütçeyılı Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması,

-Gündemin 18’inci maddesi; Battalgazi Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi,

İle ilgili tekliflerin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

690- Gündemin 19‘uncu maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan J Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinin revize edilmesi istenen maddeleri teklifinin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

691-

1) Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan 267.608,00 m² yüzölçümlü Şehir Parkı yapımı planlanan alanın 25.500,00 m²'lik kısmını Yeşilyurt Belediyesine tahsisi,

2) Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4484 ada 1 nolu parselin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile yapılaşma koşullarının TAKS: 0,20 blok nizam 11 kat (BL-11) olarak değiştirilmesi,

3) Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselde yapılaşma koşullarının Emsal:1.40 (E:1.40), TAKS:0,34 Yençok=21,50 metre; yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu gibi kabulü,

4) Gündemin 23’üncü maddesi; Batalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi İnönü Üniversitesi ve Yeni Kent Stadyumunun bulunduğu alanda 2017/109 sayılı meclis kararı ile onaylanan "Kavşak Projesi"nin ulaşım bağlantıları ve çevre imar planları ile bütünlleştirilmesi için 500 hektarlık alan ait İmar Planı,

5) Gündemin 24’üncü maddesi; Doğanşehir ilçesi Sürgü Mah. 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 nolu parsellerin bir kısmına ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' diğer kısmına ise ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'' plan fonksiyonu verilmesi,

6) Gündemin 25’inci maddesi;Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

7) Gündemin 26’ıncı maddesi; Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

8) Gündemin 27’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 1043 ada 72, 73 ve 74 nolu parsellerin park alanında kalan kısmından petrol boru hattı geçmekte olup bu parsellerin boru hattı (Petrol Boru Hattı) olarak planlanması,

9) Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 383 ada 1 nolu parselin Sağlık Tesisi plan fonksiyonunun ''Konut + Ticaret Alanı'' plan fonksiyonuna dönüştürülmesi,

10) Gündemin 29’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi, Eski Malatya Mahallesinde Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi, Halfetih Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra medresesinin bulunduğu kazı alanına Özel Proje Alanı fonksiyonu verilmesini içeren plan değişikliği,

11) Gündemin 30’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı,

12) Gündemin 31’inci maddesi; Battalgazi Belediye Meclisi'nin 06.12.2017 tarih 191 sayılı kararı,

13) Gündemin 32’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5600 ada 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

692- Gündemde kalan konular, komisyonlardan gelecek konular ile gündeme gelecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.12.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.(18.12.2017)

 

Hasan GÖĞÜS

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

        Meltem KAVUK

                      Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

657-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda; Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Karaman,

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Rüstem Çatı, Nevzat Öztürk.

658- Gündemin 1’inci maddesi; Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 22.11.2017 ve 24.11.2017 tarihli meclis toplantılarında alınan kararların karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

659- 1-Gündemin 2.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

3-Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 5498 ada 14 nolu parsel,

4-Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

5-Gündemin 12.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mah.4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park planlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması,

6-Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149, 537 ve 540 nolu parseller,

7-Gündemin 14.maddesi, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

660- Gündemin 4’üncü maddesi; 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

661- Gündemin 5’inci maddesi;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015/383 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin, uygulama esnasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yürürlükten kaldırılmasına, yürürlükten kaldırılan bu yönetmeliğin yerine, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili düzenlemeleri yapılarak son şekli verilerek güncel hale getirilen 15 maddeden müteşekkil Malatya Büyükşehir Belediyesi, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

662- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Film Festivali” kültürel etkinliği dahilinde oluşturulan “Film Platformu” ile çekilmesi planlanan filmlere katkı sağlamak amacıyla “Ertem Eğilmez Aile Filmleri” kategorisi ile yaşam birlikteliğinin temeli aileyi koruma amaçlı senaryolara 100.000 TL finansal destekte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

663- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükte olan Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğine 07.10.2015 tarih, 493 sayılı meclis kararı ile eklenen ibareler ile 4736 sayılı Kanunun 1.maddesi arasında uyuşmazlık olduğu kanaatine varıldığından, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin almış olduğu 07.10.2015 tarih ve 493 sayılı kararın iptaline ve anılan karardaki ibarelerin Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

664- Gündemin 10’uncu maddesi; 2014/119 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ve Büyükşehir Belediyesi Kadrolu Personeli, şirket personeli, hizmet alımı personeli ve İlçe Belediyelerin Personelinin ulaşımlarını sivil kart tarifesinden yapılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

665- Gündemin 11’inci maddesi; Kamu İhale Kanunu'nun 62/i maddesine göre hizmet alımı (taşeron) yoluyla çalıştırılan personelin görev yerine ulaştırılması için toplu taşıma sisteminden yararlandırılmasına; toplu taşıma işi için ise UKOME’nin her yıl almış olduğu toplu taşıma ücret tarifesinde yer alacak sivil biniş ücreti üzerinden aylık 104 binişlik olarak hesaplanmasına; çıkan tutarın %20'sini personelden, kalan %80’lik kısmının ise Büyükşehir Belediyesi’nden tahsil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

666- Gündemin 15’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m² kısmının “Ticaret+Konut” fonksiyonu olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

667- Gündemin 16’ncı maddesi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün lojman binalarının bulunduğu Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 1 nolu parselde, toplam 4.509,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi hissesine isabet eden 227,00 m²’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

668- 1-Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mah.231 ada,1 nolu parselin 13.000 m²'lik kısmının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescili sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi,

2-Gündemin 21.maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 ve 4 nolu parsellerin malikinin itirazı

3-Gündemin 22.maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği,

4-Gündemin 23.maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde imar planı değişikliği,

5-Gündemin 24.maddesi; Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

6-Gündemin 25.maddesi; Karakavak Mahallesi 4781 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

7-Gündemin 27.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parselin cephe yönünün 50 m.lik taşıt yolundan alması ile ilgili imar planı değişikliği,

8-Gündemin 28.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mah.355 ada 129 nolu parselde yapılaşma koşulunun ve yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

9-Gündemin 32.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah.6072 ada 1 nolu parselin kuzeybatı kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi,

10-Gündemin 33.maddesi; Hekimhan İlçesi Işıklı, Karaköçek, Başkınık, Dereköy ve Yukarısazlıca mahallelerine ait yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritalar,

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

669- Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesi’ne ait üzerlerinde su deposu bulunan, Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 5857 ada 5 nolu parselde hissemize isabet eden 926557/1026957 kısmının, Konak Mahallesi 2049, 4465, 5040 nolu parseller ve Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4147 ada 1 nolu parseldeki taşınmazların mülkiyetlerinin Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MASKİ) devredilmesine; ayrıca Konak Mahallesi 3817 nolu parsel ile Eskimalatya Mahallesi 391 nolu parseldeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MASKİ) 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

670- Gündemin 19. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mah.1945 ada, 7 nolu parsel  ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş.ye ait, Battalgazi İlçesi, Saray Mah.125 ada,165 nolu parselin trampa iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 -Gündemin 20. maddesi; 2017 Yılı Büyükşehir Belediyesi Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması,

-Gündemin 30. maddesi; 24.11.2017 Tarih ve 646 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2018 Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

671- Gündemin 19. maddesi; Arapgir Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi kapsamında; yaklaşık 143 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planı çalışmalarının yapımı konusunda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

672- Gündemde kalan konuları, komisyonlardan gelecek konuları ve gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.12.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.12.2017

 

 Ahmet ÇAKIR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

24.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

643-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 Toplantıda Bulunmayanlar: Meltem Kavuk, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir.

 Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk.

 

644- Gündemin 1’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi;

Gelir

Miktarı (TL)

Vergi Gelirleri

21.700.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

34.400.000

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler

7.000.000

Diğer Gelirler

408.100.000

Sermaye Gelirleri

37.800.000

İç Borçlanma

47.000.000

Toplam

556.000.000

 

 Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre;

 

Fonksiyonel Sınıfı

 

Genel Kamu Hizmetleri

365.128.000

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

28.520.000

Ekonomik İşler ve Hizmetler

123.298.000

Çevre Koruma Hizmetleri

932.000

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

7.980.000

Dinlenme. Kültür ve Din Hizmetleri

21.642.000

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

8.500.000

Toplam

556.000.000

Ekonomik Sınıfı

Miktarı (TL)

Personel Giderleri

43.092.000

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gid.

6.632.000

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

269.259.000

Faiz Giderleri

46.002.000

Cari Transferler

23.291.000

Sermaye Giderleri

101.423.000

Borç Verme

16.000.000

Yedek Ödenekler

50.301.000

Toplam

556.000.000

Olarak hazırlanan 556.000.000,00 TL gelir ve aynı gelire denk 556.000.000,00 gideri havi Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin ve 18 maddeden müteşekkil Bütçe Kararnamesinin kabulüne; oyçokluğuyla karar verildi.

 645- İlçe gelir ve giderleri toplamı ayrı ayrı yazılı olan ve hepsinin toplamı 515.213.055,33.-TL. gelir ve bu gelire denk 515.213.055,33.-TL. giderden oluşan 2018 Mali Yılı Malatya İlçe Belediyeleri Bütçelerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

2017 MALİ YILI İLÇE BELEDİYELERİ BÜTÇELERİ

İlçe

Gelir Bütçesi (TL)

Gider Bütçesi (TL)

Battalgazi Belediyesi

165.000.000,00

165.000.000,00

Yeşilyurt Belediyesi

180.600.000,00

180.600.000,00

Doğanşehir Belediyesi

27.000.000,00

27.000.000,00

Akçadağ Belediyesi

16.256.000,00

16.256.000,00

Darende Belediyesi

40.000.000,00

40.000.000,00

Hekimhan Belediyesi

16.566.862,00

16.566.862,00

Pütürge Belediyesi

16.000.000,00

16.000.000,00

Yazıhan Belediyesi

11.750.000,00

11.750.000,00

Arapgir Belediyesi

10.000.000,00

10.000.000,00

Arguvan Belediyesi

8.855.000,00

8.855.000,00

Kuluncak Belediyesi

13.330.000,00

13.330.000,00

Kale Belediyesi

6.215.193,33

6.215.193,33

Doğanyol Belediyesi

3.640.000,00                                            

3.6400.000,00

Genel Toplam

515.213.055,33

515.213.055,33

 

646- Gündemin 3’üncü maddesi; İl genelinde yapılacak çeşitli yatırımlar ile ilimizin hızlı gelişmesine katkı sağlayarak, vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturup daha duyarlı hizmet verebilmek için hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerekli görülen kısımlarında değişiklikler yapılarak son şekli verilen ve ekte yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yıl Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

647- Gündemin 4. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 122 sayılı kararında, il merkezi içinde uygulanan toplu taşıma hizmetleri dışında kalan ve belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) için MOTAŞ A.Ş'ye devredilen Tablo-1’de yer alan mahallelere yapılan ulaşım seferlerinde yolcu taleplerinin düşük olması sebebiyle; ulaşımda sürdürebilirliğin sağlanamadığı ve UKOME tarafından alınan 2016/6 - 2016/35 ve 2017/74 sayılı kararlar dönüşümü yapılan ve Tablo-2’de mezkur Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde yer alan güzergahlara MOTAŞ A.Ş. tarafından toplu taşıma hizmeti verilmemesinden dolayı bahse konu güzergahlara ait MOTAŞ A.Ş.’ne, ilgili Meclis kararıyla kiraya verilmiş kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) işletme hakkının iptaline; Bahse konu 12.03.2015 tarih ve 122 sayılı Meclis kararında belirtilen yıllık kira miktarının 100.000,00 TL’ye düşürülerek 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmasına; yıllık kira bedelinin ve yıllık kira artış oranın daha önceki ilgili meclis kararında belirtilen oranda ve şartlarda uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

                                                      KIRSAL BÖLGELER TABLOSU                    

                                                                                       TABLO-1                

 

Hat No

Kırsal Bölgeler

3G

İlçe Garajı

7A

Şehir Mezarlığı-Merkez

7B

Yaka Mahallesi-Merkez

13A

Organize

13B

Özalköyü-Merkez

14B

Kaynarca

15A

H.Halil Çift.-Şirepazarı

16C

Cankoç

21A

Sütlüce

21B

Yazıhan

27A

Tohma

151

Yakınca-Maşti

154

Yeşilyurt-Yakınkent

300

Yaygın-Şirepazarı

301

Bulgurlu Şire Pazarı

350

Kale-Şirepazarı

351

Erenli-Düzyol

401

Kaldırım

402

Elmasuyu-Vaizpınarı

403

Leylek Pın.-Pazarbaşı

404

Şanlıkaya

405

Pınarbaşı

406

Şişman

 

                                         DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN ANCAK KİRASI ALINAN HATLAR

                                                                                                                   TABLO-2                                        

 

Hat No

Dönüşümü Yapılan Hatlar

250

Battalgazi-Şirepazarı

251

Battalgazi-Şirepazarı

252

Battalgazi-Şirepazarı

253

Battalgazi-Üniversite

254

Boran-Toygar

255

Hasırcılar-Kampüs

256

Kuluşağı

25A

Akçadağ-Malatya

 

648- Gündemin 5’inci maddesi; MASKİ Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarih ve 52 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; Malatya ili, Yazihan ilçesi, Buzluk Mahallesi 31 nolu  816,00 m² alana sahip taşınmazın, rayiç bedel üzerinden, ÇTV alacaklarına karşılık mahsup edilmesi için, Yazıhan Belediye Başkanlığı‘na devrine, oybirliğiyle karar verildi.

649- Gündemin 6‘ncı maddesi; Arapgir ilçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni mahallelerini kısmen kapsayan alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, bölgede sosyal ve teknik altyapı alanları ile konut alanlarının dengesi sağlanarak hazırlanmış olması, plan kararları ile bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli yapılaşmanın altyapısının oluşturulması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar   verildi.

650- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 09.11.2017 tarih ve 544 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

651- Gündemin 8’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3997 ada 1 nolu parselin Emsal: 0.50 ve Yençok: Serbest yapılaşma koşuluna sahip "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesini içeren ve Battalgazi Belediye Başkanlığı'nın 06.09.2017 tarih ve 137 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 17.07.2017 tarih ve 414 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlatıldığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

652- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Plansız sahada kalmakta olan tapunun Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

653- Gündemin 10‘uncu maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış Malatya ili Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi ve Ambarcık Mahallesi (Şevki Çiftliği) ile ilgili yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

654-

-Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149, 537 ve 540 nolu parsellerin bir kısmının içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 12’nci maddesi; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı,

-Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m²'lik kısmının ticaret+konut fonksiyonu olarak değiştirilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 655- Gündemin 14’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 1 nolu parseldeki  Büyükşehir Belediyesi hissesine isabet eden 227.00 m²'lik kısmının  25 yıllığına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

656-Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.12.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 24.11.2017

 

 

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Metin MANDAL

                  Kâtip

Şahin ÖZER

Kâtip

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

22.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

613- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar,Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,Nebi Yiğit,Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel,Memet Aslan, Nevzat Öztürk,Selim Gültekin,Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.

Mazaretli Olanlar: Necmettin Özcan,Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük, AliseydiMillioğulları,Mehmet Baysar.

614- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.11.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

615- Gündemin 2’incimaddesi; Turgut Temelli Caddesi (Buhara Bulvarı ile Boztepe Caddesi) arasında kalan kısmın trafik akış yönü istikametinde yolun sağ ve sol tarafına tek sıra kaldırıma paralel nizamda toplam 39 araçlık yer ile Mimar Sinan Caddesinin (Mimar Sinan Caddesi girişi başlangıç, İlter Sokak girişi bitiş) trafiğin akış yönü istikametinde yolun sol tarafına tek sıra kaldırıma paralel nizamda toplam 27 araçlık kesimine parkmetre uygulamasına geçilmesine ve parkmetre işletme işinin MOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

616- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediye Encümenince incelenerek son şekli verilen ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nın kabulüne,  oyçokluğuyla karar verildi.

617- Gündemin 4’üncü maddesi; Tarım alanlarındaki sulama sistemlerinde kullanılacak enerji ihtiyacı için Kamu tüzel kişiliği kapsamında olan ve Bölge halkının tarıma teşvik etmek, bölge ekonomisini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, Sulama Birlikleri ile Sulama Kooperatifleri tarafından yapılacak 500 KW’ta kadar olan GES projelerinde, Belediyemizce uygulanan ücret tarifesinden istisna tutulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

618- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 4465 ada, 2 nolu parselin 35,97 m² lik kısmı Kamil YILMAZ' a, 23,70 m² lik kısmı ise Yusuf Ziya ERDEMİR' e ait olduğu anlaşılmış ve adı geçen şahısların parsel üzerindeki hisselerinin Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an Kursu yapılması şartı ile Belediyemize bağışlarının kabulüne; akabinde anılan yerin Kur' an Kursu yapılması şartı ile Battalgazi İlçe Müftülüğü’ne 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

619- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nin 2013/89 Esas ve 2014/262 nolu kararında adı geçen Ferit ALACA'ya, ilgili karar doğrultusunda yasal kesintiler yapıldıktan sonra ve tapu tahsis belgesine konu gecekondunun yıkılarak belediyemize boş teslim edilmesi halinde Yeşilyurt ilçesi, Kayalık mevkiinde yer verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

620- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, (eski) 1911 nolu parsel, Büyükşehir Belediye Encümen’inin 26/04/2016 tarih ve 1273 sayılı kararı ile 12 (oniki) parsele ayrılmış olup, ayrılan bu parsellerin tapu tahsisi olan hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi açısından yasal kesintiler sonunda kalan hisseleri oranında ve tapu tahsis belgesine konu gecekondunun yıkılarak belediyemize boş teslim edilmesi halinde tapu devrinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

621- Gündemin 8’inci maddesi; Hanımınçiftliği Eğitim Derneği (HAN-DER)  ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan protokol dahilinde “Milli ve Manevi Bilinci Aşılama” projesine ortak olunmasına,  oyçokluğuyla karar verildi.

Hurşit Kuşçu'nun muhalefet şerhi: “Malatya Büyükşehir Belediyesinin bütün dernek veya vakıflara eşit mesafede yaklaşmadığı kanaatini taşıdığımdan, projeye red veriyorum."

622- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan 3711 nolu parsel ve çevresinde; Eğitim Alanı, Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Özel Eğitim Alanı fonksiyonu, E:1.20 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu; Ticaret Alanı fonksiyonu, E=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu; Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu, E=0.80 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; bölgedeki ticaret, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve kamu yararı amaçlanması sebebi ile şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

623- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi Bulguru Mahallesi Göller Mevkii 5315 ada 3 nolu parselin (eski 534 nolu parsel) bir kısmına Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla, "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

624- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parselin içerisinde 50 m²’lik trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebine karşılık; bölgenin ihtiyacını karşılaması açısından gerekli görülmesi ile 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parsel arasında kalan kadastro boşluğunun güneyine gelecek şekilde düzenlenmesi konusunu içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

625- Gündemin 12’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselden 7 metrelik yolun tamamının geçmesi ve bitişik parsellerde yapılaşmanın tamamlanmış olması sebebi ile parselin kalan kısmının cephesinin konut yapımına uygun olmadığı görülmüş olup, 7 metrelik yolun 5 metrelik yol olarak düzenlenmesi (arkat olmaması şartı ile) konusunu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, plan bütününe bakıldığında talep edilen yol ile ilgili bir süreklilik söz konusu olmadığından ve bağlantı yollarına yönelik yol hiyerarşisini bozmayacağı gerekçesi göz önünde bulundurularak Battalgazi Belediye Meclisi kararı doğrultusunda kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

626- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 243 ada 2 nolu parselde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini ve plan bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olduğu gerekçesi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

627- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parsel ve çevresinde ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, bölgede sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilerek hizmet standardının artırılmasına yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

628- Gündemin 15’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Dernek Mahallesi 1043 ada 111 nolu parselin park alanında kalan kısmının ve 1043 ada 71 nolu parselin içerisinde yer alan kuzey doğusundaki park alanının bir bütün olacak şekilde İbadet Alanı (Cami) olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, bölgenin İbadet Alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

629- Gündemin 16’ncı maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, onanan Doğanşehir İlçesi Kelhalil, Karaterzi, Suçatı, Savaklı, Hudut ve Güroba Mahallelerinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

630- Gündemin 17’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parselin yapılaşma koşulunun Yençok:15.50 m. olarak düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, spor tesis alanında nitelikli yapılaşmanın önünü açacağından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

631- Gündemin 18’inci maddesi; Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi 3071 nolu mer’a vasıflı parselde Mer’a Kanunun 14. maddesine istinaden tahsis amacı değişikliğinin talep edildiği, söz konusu kanunun ilgili yönetmeliğinin 8a-4 maddesi doğrultusunda imar planı yapılması için mer’a parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi işleminin başlatılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

632- Gündemin 19’uncu maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi sınırları içerisinde 52 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında Malatya İdare Mahkemesi’nin 08.11.2012 tarih ve 2012/3157 sayılı kararındaki hususları giderici şekilde hazırlatılan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanan Darende 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, çalışma alanının dokusuna uygun olarak hazırlanmış, koruma kullanma dengesi gözetilmiş olup şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

633- Gündemin 20’nci maddesi; Malatya İli Hekimhan İlçesi Yama Dağı Çimen Yaylası Mevkii 158 ada 1 ve 159 ada 1 numaralı mera vasıflı parsellerde Mer’a Kanunun 14.maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği talep edildiği, söz konusu kanunun ilgili yönetmeliğinin 8a-4 maddesi doğrultusunda imar planı yapılması için mer’a parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi işleminin başlatılmasının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

634- Gündemin 21’inci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 543 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

635- Gündemin 22’nci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 541 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

636- Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 540 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönündeki alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

637- Gündemin 24’üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 540 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

638- Gündemin 25’inci maddesi; Malatya İli Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 98 ada 12 nolu parselin bodrum ve zemin katta parselin tamamının kullanılması için plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, söz konusu parselin bulunduğu bölgenin yapılaşmasını tamamlamış olması nedeniyle oluşan cephe hattı ve sokak dokusunun korunmasına yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

639- Gündemin 27‘nci maddesi; Malatya Film Festivali bünyesinde ilk defa oluşturulan Film Platformu ile aile kurumuna değinen "Ertem Eğilmez Aile Filmleri” desteği kategorisi ile yaşam birlikteliğinin temeli aileyi koruma amaçlı senaryolara 100.000 TL finansal destek sağlanması teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

640- Gündemin 28’inci maddesi; 07.10.2015 tarih ve 493 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali,

-Gündemin 29’uncu maddesi; 2014/119 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Büyükşehir Belediyesi Kadrolu Personeli, şirket personeli, hizmet alımı personeli ve İlçe Belediyelerin Personelinin ulaşımlarını sivil kart tarifesinden yapılması ile ilgili karar alınması,

-Gündemin 30’uncu maddesi; 2015/509 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararına istinaden belediye hizmet alım personelinin 2018 yılı için aylık 104 binişinin sivil tarifeden hesaplanması kurum ve personelin ödeme oranlarının belirlenmesi,

-Gündemin 31’inci maddesi; 2016/226 sayılı meclis kararında belirtilen belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) için MOTAŞ A.Ş'ye devredilen toplu taşıma hizmeti işletim hakkının iptali; meclis kararında belirtilen kira bedellerinin düşürülmesi,

İle ilgili tekliflerin, gerekli çalışmaları yapmak üzere Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

641-1)Gündemin 32’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3997 ada 1 nolu parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesi,

2)Gündemin 33’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan Park Alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu Park Alanlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması,

3)Gündemin 34’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

642- Gündemde kalan konular ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 24.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.22.11.2017

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                   Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

601- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan.   

Mazaretli Olanlar: Hasan Göğüs, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük.

602- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.11.2017 tarihli meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

603- Gündemin 2’nci maddesi; 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılması,

-Gündemin 10’uncu maddesi; 12.08.2015 tarih,383 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde düzenleme ve güncellemeler yapılması,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

604- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 5 dereceli Avukat kadrosuna karşılık Volkan DURHAN’ın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

605- Gündemin 4’üncü maddesi; Yürülükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele Ticaret+Konut fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

606- Gündemin 5’inci maddesi; 13.09.2017 tarih ve 476 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptaline; Malatya İli, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 nolu parsel üzerinde yapımı devam eden; yukarıda mezkur, yolcu bekleme salonu (60 m²), bebek bakım odası (2,5 m²), 2 adet wc (5 m²), büfe (5,6 m²) ve teras alanının (69 m²) işletme hakkının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine göre 31.12.2022 tarihine kadar bedelsiz olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

607- Gündemin 6’ncı maddesi; Hekimhan Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararıyla alınan ve 5.000.000,00 gelir ve aynı miktar gider olarak belirlenen Hekimhan Belediye ek bütçesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

608- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş.’nin 27.10.2017 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda almış olduğu 2.200.000,00 TL.nakit sermaye artışı ile belirlenen meblağın Büyükşehir Belediyesince ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

609- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti İnönü Üniversitesi’ne ait olan, 49 (kırkdokuz) yıllığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne intifa hakkı tesis edilen ve 13.09.2017 tarih, 478 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Belediyeye 1 yıl süre ile kiralanan 1178 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki yeni şehir stadyumunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (Spor Genel Müdürlüğü) bedelsiz olarak tahsisinin talep edilmesine, oybirliğiyle karar  verildi

610-

Gündemin 9. maddesi; Buhara Bulvarı ile Boztepe Caddesi arasında kalan yolun sağ ve sol tarafında, Mimar Sinan Caddesi (Mimar Sinan Caddesi girişi başlangıç, İlter Sokak girişi bitiş) yolun sol tarafında parkmetre uygulamasına geçilerek, belirlenecek süre ve bedel karşılığında parkmetre işletme hakkının MOTAŞ'a verilmesi,

-Gündemin 27. maddesi; sulama sistemlerinde kullanılacak enerji ihtiyacı için yapılacak GES projelerinde ücret alınmaması için 2017 / 263 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

611-

1-Gündemin 11.maddesi; Yeşilyurt İlçesi,Yaka Mahallesi 243 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği,

2-Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 13.maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mah.1043 ada 111 ve 71 nolu parseller 1043 ada 111 nolu parselin park alanında kalan kısmının ve 1043 ada 71 nolu parselde yer alan kuzeydoğusundaki park alanının bir bütün olacak şekilde İbadet Alanı (Cami) olarak planlanması,

4-Gündemin 14.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kelhalil, Karaterzi, Suçatı, Savaklı, Hudut ve Güroba Mahalleleri Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırlarını gösteren haritaların Büyükşehir Belediye Meclisince onanması,

5-Gündemin 15.maddesi; Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mah. 3763 nolu parselde imar planı değişikliği,

6-Gündemin 16.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mah. 98 ada 12 nolu parselde imar planı değişikliği,

7-Gündemin 17.maddesi; Yazıhan İlçesi Ambarcık Mahallesi (Şevki Çiftliği) ile ilgili yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanması,

8-Gündemin 18.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mah.3071 nolu mera vasıflı parselde imar planı değişikliği,

9-Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 5498 ada 14 nolu parselde imar planı değişikliği,

10-Gündemin 20.maddesi; Yakınca Mah. 66 ve 4774 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

11-Gündemin 21.maddesi; Darende İlçesi'nde kentsel sit alanı için hazırlatılan Darende Koruma Amaçlı İmar Planı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanmış olup söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı,

12-Gündemin 22.maddesi; Hekimhan İlçesi, Yama Dağı, Çimen Yaylası Mevkii 158 ada 1 ve 159 ada 1 numaralı mera vasıflı parsellerde imar planı değişikliği,

13-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 numaralı parsel malikinin itirazı,

14-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planın askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 numaralı parselin malikinin itirazı,

15-Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 numaralı parsel malikinin itirazı,

16-Gündemin 26.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 numaralı parsel malikinin itirazı,    

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

612- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 22.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.11.2017

  

Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

584- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan VekiliŞefik Şengün’ün Başkanlığı’nda,Selahattin Gürkan,Ramazan Özcan,Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi,Mehmet Metin Bölükbaşı,Süleyman Eser,Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay,Nebi Yiğit,Mehmet Baysar,İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel,Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Aliseydi Millioğulları,Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin Özcan,Cumali Doğan.

Mazaretli Olanlar:Hacı Uğur Polat,Ali Kazgan, Recep Gülbey, Haluk Cömertoğlu, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,Mehmet Polat, Nevzat Öztürk, Mehmet Kızıldaş.

585- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16-17.10.2017 tarihli meclis karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

586- Gündemin 2.maddesi; -Gündemin 2‘nci maddesi; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2018 Yılı Bütçeleri,

-Gündemin 19’uncu maddesi; Hekimhan Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi,

-Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi,4465 ada,2 nolu parselin hissedarlarının hisselerini Kur'an Kursu yapılması şartı ile  Büyükşehir Belediyemize devirlerinin kabulü ve bu yerin 25 yıllığına Kur'an Kursu yapılmak üzere Battalgazi İlçe Müftülüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 28’inci maddesi;Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, Kayalık mevkiinde bulunan, Belediyemizce tapu tahsis belgesi verilen Mahkeme kararı ve 2017/548 Meclis kararını dikkate alınarak Belediyemize ait parselden ya da hisseden mülkiyet hakkı,

-Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, eski 1911 nolu parselde adlarına tapu tahsisli olan kişilerin tapu tahsislerinin hak sahiplerine dönüştürülmesi ve hisseleri oranında tapu devri yapılması,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Hanımınçiftliği Eğitim Derneği'in “Milli ve Manevi Bilinci Aşılama” başlıklı projesine ortak olunması,

-Gündemin 32’nci maddesi; MOTAŞ'ın sermaye artırımı,

İle ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

587- 1-Gündemin 3.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi.

3-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

4-Gündemin 7.maddesi, Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

5-Gündemin 12.maddesi, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve buyer ile ilgili 2017/476 sayılı meclis kararının iptali,

6-Gündemin 13.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi,

7-Gündemin 15.maddesi, Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Nazım İmar Planları,

8-Gündemin 17.maddesi, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711, 3658 nolu parselleri ve çevresinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

9- Gündemin 18.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

588- Gündemin 6’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine kayıtlı 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

589- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu ve 5.706,00 m² yüzölçümlü parsel, Yeşiltepe Mahallesi 3184 ada 28 nolu ve 300,00 m² yüzölçümlü, Uç Mahallesi 185 ada 127 nolu ve 1.081,00 m² yüzölçümlü parselin okul alanı olarak kullanılmak üzere ve tahsis süresi, bina teslimi ve ilgili yerin yıkılmasından sonra başlamak kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine istinaden, 25 (yirmibeş) yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

590- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğünün feshedilmesinden dolayı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2017 tarih, 175 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına; kaldırılan bu yönetmelik yerine hazırlanan ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili düzenlemeleri yapılarak son şekli verilen 17 maddeden müteşekkil, Ek’te yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

591- Gündemin 10’uncu maddesi;  Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan protokol dahilinde “Gençler ile Geleceğe” başlıklı söz konusu projeye ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

592- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulunun 28.03.2013 tarih 2013/4586 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, kentsel yenilemenin sağlanması, parçalı imar adalarının düzenlenmesi, ulaşım akslarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

593- Gündemin 14’üncü maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215 ada, 1 nolu ve 24.120,61 m² yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²’lik kısmının (ekli aplikasyon krokisinde gösterilen alanın)camiyapılmak üzere, 5393 Sayılı Kanununun 75/d maddesine istinaden 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

594- Gündemin 16’ncı maddesi; Arapgir Belediyesinin 2017 yılı bütçesine, 1.500.000,00 TL, gelir ve bu gelire denk 1.500.000,00 TL gider olarak belirlenen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25.maddesi uyarınca eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

595- Gündemin 21’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi Reşadiye Mahallesi 902 nolu parselde toplam 132.150,54 m² yüzölçümlü mera vasıflı kamu orta malının, ekli krokide gösterilen 15.000,00 m²' lik alanının mera vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında Mezarlık Alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

596- 1-Gündemin 22.maddesi; Battalgazi İlçesi Bulguru Mahallesi Göller mevkii 5315 ada 3 (eski 534) nolu parselde imar planı değişikliği,

2- Gündemin 23.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 24.maddesi; Battalgazi İlçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselde imar planı değişikliği.

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

597- Gündemin 25’inci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2017 tarih ve 519 sayılı kararında sehven "Malatya İli, Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi’nde plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak yanlış yazılan ibarenin;"Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak değiştirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

598- Gündemin 26’ncı maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

599- Gündemin 27’nci maddesi; Mülkiyeti MASKİ Genel Müdürlüğü’nde olan Hekimhan ilçesi Budaklı Mahallesi 403 ada 5 nolu parselde bulunan kargir çeşme vasfındaki 281,00 m² alana sahip taşınmazın rayiç bedeli üzerinden Hekimhan Belediyesi’ne devrine ve ÇTV alacaklarına karşılık mahsup edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

600- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.11.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

                          Kâtip


 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

559- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hilal Acı, Recep Gülbey.   

Mazaretli Olanlar Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.

560- Gündemin 1.maddesi; Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 parsel taşınmazına “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, bölgenin kentsel hizmetlerini karşılamaya, sosyal ve teknik altyapı standardını artırmaya yönelik olduğundan kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

561- Gündemin 2.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nın, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

562- Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Malatya İli, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 22.06.2017- 22.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik yapılan itirazların (plan bütünlüğü, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile uyuşmaması sebebiyle) reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

563- Gündemin 4’üncü maddesi; Pütüge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 52 nolu parselin “Açık Spor Tesisi Alanı” ve 119 ada 54, 79 nolu parsellerin ise bütün cephelerinden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi verilen “Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

564- Gündemin 5’inci maddesi; Pütürge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parselleri ayıran 10 metrelik taşıt yolunun güneyde 12 metrelik ana taşıt yolu ile bağlantı noktasındaki topoğrafik yapının bağlantıyı engellemesinin önüne geçilmesi amacıyla, bu yolun doğu ve batısında "Park Alanları" oluşturulmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

565- Gündemin 6’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahallesi 255 ada 4 parsel numaralı taşınmazı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 265 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Enerji Depolama Alanı (GES)" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

566- Gündemin 7’nci maddesi; Tapunun Yeşilyurt İlçesi Dilek İstasyon Mahallesi 222 ada 7 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Meskun Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 2 kat (A-2) olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle arka-yan cephedeki imar hatlarının parsel sınırına göre düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının Emsal:0.80 Ayrık Nizam 3 kat (A-3) olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ön bahçe mesafesinin 5 metre olması şartı ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

567- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1-2-6-7 nolu parseller yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 olan 2000 ada 6-7 parseller ve Emsal=1.20 Yençok=24.50 metre olan 2000 ada 1-2 parsellerin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ada ayrım çizgisinin kaldırılarak Emsal=1.20 Yençok=25.50 metre olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

568- Gündemin 9’uncu maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1, 21, 22 ve 24 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 14.03.2017 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylandığı, söz konusu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik hazırlanan ve Darende Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle olduğu anlaşıldığından kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

569- Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Sosyal Tesis Alan" fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 parsel nolu taşınmazı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2017 tarih ve 419 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Ticaret Alanı"  fonksiyonu ve yapılaşma şartlarının E=1.50 Yençok=12.50 metre verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03/10/2017 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

570- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi 271 nolu parselin E: 0.10 ve Yençok : 9.50 m yapılaşma koşullarına sahip, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanması içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanması sebebiyle Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

571- Gündemin 12’nci maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nde ikame edilen 2016/966 ve 2016/969 E. kayıtlı davalar neticesinde alınan yürütmenin durdurulması kararları doğrultusunda hazırlanan, Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, mahkeme kararlarında bahsi geçen hususların yerine getirilmiş olması sebebi ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

572- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Yazıhan İlçesi Balaban Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 573- Gündemin 14’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Battalgazi İlçesi Boran Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

574- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parsel E=0.50 Yençok= 8 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin batı yönündeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirilmesini, güney yönünden ise 3 metre yapı yaklaşma mesafesi eklenmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidereceğinden kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

575- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parseller E=1.50 TAKS=0.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parsellere Ticaret+Konut fonksiyonu ve E=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

576- Gündemin 17’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20.06.2017 tarih ve 271 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup 21.07.2017- 21.08.2017 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediye Başkanlığında askıya çıkarıldığı, askı sürecinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 nolu parsel sahibinin itiraz ederek, eski imar planına dönüştürülmesini istemiş olup, sözkonusu itirazın reddi yönündeki Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 461 sayılı kararının aynen kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

577- Gündemin 18’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5586 ada 7 nolu parselin batı bölümünün bir kısmının trafo yeri ayrılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

578- Gündemin 19’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Gelişme Konut Alanı fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsele Eğitim Tesis Alanı fonksiyonu ve E=1.00 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

579- Gündemin 20’nci maddesi;Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1321 ada 15 ve 16 nolu parsellerin tevhit edilerek, 20.06.2017 tarih ve 372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği kararı doğrultusunda yeni oluşan parselin tamamına “Ticaret Alanı”  fonksiyonu verilmesi; 5 metre ön bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra bodrum ve zemin katta yeni oluşan parselin kalan kısmının tamamının doldurulması; üst katlarda ise, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafeleri sağlandıktan sonra her kat için parsel alanının %30'u kadar yapılaşması şartıyla yapı yüksekliği sabit tutularak hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

580- Gündemin 21’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alan fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerin Aİ(Ayrık-İkiz Nizam) - 4 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin ada ayrım çizgilerinin kaldırılmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile reddedilmiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile zeminde kullanılan yeşil alan artacağından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

581- Gündemin 22’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi, 275 nolu parselde toplam 751.050,00 m² yüzölçümlü mer’a vasıflı kamu orta malının, ekli krokide gösterilen 50.046,00 m²'lik alanının mera vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisin talep edilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

582- Gündemin 23’nci maddesi; 2017 Yılı DAP İdaresi yatırım programında 2015D000210 proje numarası ile "Güneş Enerjisini Destekleme Projesi" kapsamında Malatya Kale Uzunhüseyin, Karahüseyin ve Akça Mahalleleri GES Sulama Projesinde kullanılmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, proje tutarı ise eş finansman katkısı ile 3.400.000,00 TL olarak belirlendiği, söz konusu GES projesi içinde yer alan sulama projesi kapsamında yapılması planlanan sulama tesisi için ihtiyaç duyulan 1.200.000,00 TL'nin MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait TR350001002184350098825041 İban nolu ve 35009882 5041 hesap nolu banka hesabına yatırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

583- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.11.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 17.10.2017

 

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

 

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

               

Metin MANDAL

Kâtip 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

541- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan Acar, Fetahmet Bay.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hasan Göğüs, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Polat.

542- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.10.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.  

543- Gündemin 2’nci maddesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesi gereğince; 01.01.2018 tarihinde başlayıp ve ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sona ermek üzere Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idaresi olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ve sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine ve yetkili sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan sözleşmede Belediyeyi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

544- Gündemin 3’üncü maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, 2016 Yılı Sayıştay Denetimi sonucunda hazırlanan Sayıştay Denetim Raporu değerlendirilerek rapor ile ilgili Meclise gerekli bilgi verildi.

545- Gündemin 4. maddesi; Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi,

-Gündemin 6. maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 215 ada 1 nolu parselin uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²'lik kısmının cami yapılmak üzere 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 28.maddesi; Arapgir Belediye Başkanlığı'nın 2017 Mali yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

546- Gündemin 5’inci maddesi; İzzetiye Mahallesi 583 ada 44 nolu parselde belediye tarafınca kamulaştırma işlemi yapılan 3 adet işyeri ve 1 adet konutun Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesi için 113.614,18 TL'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hesabına Ek Protokolün 2 kurum tarafından imzalanma tarihinden sonra 30 gün içerisinde yatırılmasına ve Ek Protokolün Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından imzalanması için yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

547- Gündemin 7‘nci maddesi; Hekimhan İlçesi Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parselin büyük bir kısmı plansız alanda kalmakta olup, bahse konu parsele Küçük Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

548- Gündemin 8’inci maddesi; T.C Malatya İdare Mahkemesi’nin 2014/259, 2014/260, 2014/263, 2014/264, 2014/267, 2014/268, 2015/1359, 2016/281 ve 2016/282 nolu kararlarında adı geçen vatandaşlarımıza, ilgili karar doğrultusunda yasal kesintiler yapıldıktan sonra Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parselde yer verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

549- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Ortaöğretim Tesis Alanı" fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parsel, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2017 tarih ve 215 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla bahse konu parsele "Resmi Kurum Alanı (Adli Tıp )" fonksiyonu verilerek, yapılaşma şartının E:1.00 olarak değiştirilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

550- Gündemin 10’uncu maddesi; Yaklaşık 150 hektar büyüklüğünde ve imar planı kapsamında olan Horata Vadisi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırları kapsamında; yetkili birimlerce mer’i imar planında Kentsel Dönüşüm amacı ile Revizyon imar planı hazırlanarak bu planın Belediye Meclisi’nde onaylanmasına müteakip, planda gerekli görülen alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi kapsamında imar uygulaması yapılarak parselasyon planının oluşturulması, parsellerin maliklerince değerlendirilmesinin esas alınmasına; parsel maliklerinin herhangi bir yüklenici firma ile anlaşarak parsellerinde yapı yapmak istemeleri halinde ilgili birimce 3194 sayılı İmar Kanununa göre ruhsat ve gerekli izinlerin verilmesi, proje alanında yapılacak yapılar için Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince belirlenecek cephe ve renge uygun olarak bina projelerinin hazırlanması, projelerin estetik komisyonu onayından sonra ruhsatlandırılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

551- Gündemin 11‘inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4342 ve 4344 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 205 hektar yüzölçümlü olan ve üzerinde Çakmak Kışlasının bulunan sahanın 6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesine; mülkiyetinin belediyemize devredilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklifte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

552- Gündemin 12‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3380 nolu parselde bulunan Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) alanı içerisinde kalan taşınmazın 110,00 m² lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi için alınan 2017/157 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptal edilmesi, yerine acil durumlara daha hızlı müdahale edilebileceği düşünülen Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi, 3493 parsel numaralı Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde kalan taşınmazın 110,00 m² lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

553- Gündemin 13’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 50 m2'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

554- Gündemin 14’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5930 ada 7 nolu parselin kuzeybatı bölümünün 50 m2'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

555- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plansız sahada kalmakta olan Yeşilyurt ilçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parselin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2017 tarih ve 327 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Enerji Depolama Alanı (GES)" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

556- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki  1/5000 ölçekli nazım imar planında, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 126 parsel Belediye Hizmet Alanı, 136 ada 127 ve 128 numaralı parseller Sosyal Tesis Alanı fonksiyonuna sahip olduğu, bahse konu 136 ada 126 parsele Resmi Kurum Alanı fonksiyonu, 136 ada 127 ve 128 numaralı parsellere Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini ve yapı nizamlarının Emsal=0.50 Yençok=9.50 olmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,  şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

557-

-Gündemin 17’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Dilek İstasyon Mahallesi 222 ada nolu 7 parsel,

-Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.2000 ada 1, 2, 6, 7 nolu parseller,

-Gündemin 19’inci maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mah.128 ada 1, 21, 22, 24 nolu parseller,

-Gündemin 20’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu parsel,

-Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Karatepe Mahallesi 271 nolu parsel,

-Gündemin 22’nci maddesi; Malatya İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilen ve Mahkeme kararındaki hususlar dikkate alınarak hazırlatılan Yaka Mah.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

-Gündemin 23’üncü maddesi; Yazıhan İlçesi Balaban Mahallesi ile Battalgazi İlçesi Boran Mahallesinin yerleşim alanı ve civarı ile gelilşme alanının tespiti,

-Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parseller,

-Gündemin 26’ıncı maddesi; 2017/271 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 numaralı parsel sahibinin itirazının reddine yönelik Yeşilyurt Belediye Meclis kararı,

-Gündemin 27’nci maddesi; Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alan,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5586 ada 7 nolu parsel,

-Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsel,

-Gündemin 32.maddesi; Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15 ve 16 nolu parseller,

-Gündemin 33’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711 ve 3658 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

558- Gündemde kalan konuları, komisyonlardan gelecek konuları ve gündeme gelecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.10.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 16.10.2017

 

 Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                    Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 524- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda,Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan,Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,Fetahmet Bay,Nebi Yiğit,Mehmet Boyraz, Mehmet Polat,Memet Aslan, Nevzat Öztürk,Selim Gültekin,Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar:Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Ramazan Acar,Necmettin Özcan,Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük,AliseydiMillioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel.

525- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.09.2017 ve 19.09.2017tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

526- Gündemin 2’nci maddesi; Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 371-372-373-374-375 noluadaların bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesini içeren Hekimhan Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin, bahse konu adaların yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi Ayrık Nizam 2 kat (A-2) olarak kalması şartıyla, söz konusu meclis kararının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

527- 1-Gündemin 3.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsel,

3-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parsel,

4-Gündemin 6.maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar,

5-Gündemin 8.maddesi, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsel,

6-Gündemin 11.maddesi, Kale İlçesi, Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsel,

7-Gündemin 12.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

8-Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

9- Gündemin 14.maddesi,Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsel,

10- Gündemin 15.maddesi,Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13,14 nolu parseller,

11- Gündemin 18.maddesi,Pütügeİlçesi,Taşbaşı Mah.119 ada 52,54,79 nolu parseller,

12- Gündemin 19.maddesi,Pütügeİlçesi,Taşbaşı Mah.147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

528- Gündemin 7’nci maddesi;  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu ve toplam 34.030,22 m² yüzölçümlü taşınmazın 14.280,20 m²’lik kısmının (ekli aplikasyon krokisinde 29/B ile gösterilen alanın), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda, Güneş Enerji Sistemi kurulması şartıyla 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

529- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu ve 6.928,16 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına, ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

530- Gündemin 10’uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu ve 7.037,57 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına ve ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g Maddesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

531- Gündemin 16‘ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma" alan fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 noluparselin E:0.50 Yençok:8.00 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:0.50 Yençok:8.00 metre kalmak şartı ile, parselin ifraz edilebilmesi için parsele yönelik plan notunun düzenlenmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

532- Gündemin 17’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Kamıştaş Mahallesinin mevcut yerleşim sahasındaki dağınık ve eğimli yapının yol açtığı teknik altyapı sorunlarının çözümüne yönelik olarak,  102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 nolu parseller üzerinde yaklaşık 11 hektarlık alanda yeni bir yerleşim alanı için ihtiyaç duyulan kullanım alanları oluşturularak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

533- Gündemin 20’nci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı planlandığı, köprülü kavşak düzenlemesiyle bölgede yer alan parsellerin cephe almalarına yönelik yapılan düzenleme ile ilgili olarak 5188 ve 5189 adanın birleştirildiği ve adaların ortak yoğunluğunun alınarak E=1,50 olarak kabul edildiği, artan nüfusa göre park alanının artırıldığı ve ayrıca imar yollarının yeniden düzenlendiği, yapılaşma koşullarının da Emsal=1,50 Yençok=24,50 yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu şekilde, plan notu olarak da "Binalar tabii zemin kotundan kodlandırılacaktır." şeklinde hazırlanan İmar Planı Değişikliği ve düzenlenen park alanının bir kısmına bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik trafo alanı verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

534- Gündemin 21’inci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

535-

1-Gündemin 22. maddesi; Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi,

2-Gündemin 23. maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait olan ve imar planında okul alanında kalan; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah.1339 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mah.3184 ada, 28 nolu parsel, Uç Mah.185 ada, 127 nolu parsellerin İl Milli Eğit.Md.ne tahsisi,

3-Gündemin 27. maddesi; Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği'nin, “Gençler ile Geleceğe” başlıklı projesine ortak olunması,

4-Gündemin 38. maddesi; Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve aynı yer ile ilgili 2017/476 sayılı melis kararının iptali,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

536-

1-Gündemin 24. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parsel,

2-Gündemin 28. maddesi; Yeşilyurt İlçesi kısmen Tecde, kısmen Aşağıbağlar ve Konak tapusuna kayıtlı parselleri kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı,

3-Gündemin 29. maddesi; Çakmak Kışlası arazisinin Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklif edilmesi,

4-Gündemin 30. maddesi; Karakavak Mah.(MAŞTİ) içerisinde kalan 3493 nolu parselin 110,00 m²'lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi ve aynı konuyla ilgili 2017/157 sayılı meclis kararının iptali,

5-Gündemin 31. maddesi; Bostanbaşı Mah. 236 ada 1 nolu parsel,

6-Gündemin 32. maddesi; Karakavak Mah. 5930 ada 7 nolu parselin kuzeybatı bölümünün 50 m²'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesi,

7-Gündemin 33. maddesi; Gözene Mah. 36 nolu parsele "Güneş Enerjisi Santrali"  fonksiyonu verilmesi,

8-Gündemin 34. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mah. 136 ada 126 parsele Resmi Kurum Alanı, 136 ada 127 ve 128 nolu parsellere Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi,

9-Gündemin 35. maddesi; Yeşilyurt İlçesi sınırları içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan İmar Planları,

10-Gündemin 36. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Görgü Mah. 255 ada 4 nolu parsele "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesi

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

537- Gündemin 25’inci maddesi; Birimde değişiklikler yapılması nedeniyle, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

538- Gündemin 26’ncı maddesi; Malatya’da gelecek vadeden ve var olan kültürü geleceğe taşıyan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’ni ulusal ve uluslararası platformlarda etkin kılmak amacıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında; 12 dalda, aşağıda miktarları belirtilen ödüllerin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

539-

  Gündemin 39’uncu maddesi;

 -Aynı konu ile ilgil iolarak daha önce alınan 13.09.2017 tarih, 481 sayılı meclis kararının iptaline;

 -4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Malatya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aksa Malatya Doğalgaz AŞ.'nin dağıtım bölgesine Darende ilçesinin dâhil edilmesi halinde;

1-Dağıtım Bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve işi programına uygun olarak Darende Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verilmesine,

b)Darende Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt,parke,beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her türlü ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına,

c)Darende ilçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesine,

d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

540- Gündemde kalan konular, komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.10.2017 tarihinde, saat 14:00’dayapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.10.2017

  

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                  Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

508- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ali Kazgan, Süleyman Eser, Cemal Akdemir, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş,    

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Murat Doğan, Fetahmet Bay, Mehmet Polat, Aliseydi Millioğulları

509- Gündemin 1’inci maddesi; Mülkiyeti MASKİ'ye ait Darende ilçesi Yazıköy Mahallesi 231 ada 1 nolu parselin rayiç değeri üzerinden ve ÇTV alacaklarına karşılık Darende Belediye Başkanlığı'na devrinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

510- Gündemin 2’nci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesine kayıtlı 130 ada 2 nolu parselin bir kısmına İbadet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

511- Gündemin 3’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine kayıtlı 227 ada 15 nolu parselin de bulunduğu imar adasında, imar uygulaması sonucu oluşan yolun imar planına işlenmesini ve işlenen yolda çekme mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesini içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

512- Gündemin 4’üncü maddesi;  Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesinde yer alan 4690 Ada 2 Nolu parsele Özel Eğitim Alanı fonksiyonundan Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarih ve 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu parsele Özel Eğitim Alanı fonksiyonundan Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan Battalgazi Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 143 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

513- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

514- Gündemin 6’ıncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, Mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 439 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

515- Gündemin 7‘nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

516- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 7 nolu parsel (eski 1945 ada 5 nolu parselin bir kısmı) Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip olduğu, bahse konu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 112 sayılı kararı ile plan yapma/yaptırma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

517- Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesine 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller tehvid edilerek Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS: 0.40 Emsal: 1.42 verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşçu ile Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya‘nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

518- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesinde yer alan 1943 ada 55 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsele Ticaret Alanı Fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bölgenin ticaret ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

519- Gündemin 11‘inci maddesi; Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 150 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali için “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yenilenebilir enerji kaynağı olması sebebiyle ve ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

520- Gündemin 12‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin E:0.25 Hmax:6.50 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu, parselin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/05/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerçekleşmiş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla parselin 3770 m2'lik kısmının "Ticaret+Turizm Alanı” fonksiyonu verilerek yapılaşma şartının E:0.40 Yençok: 6.50 metre ve diğer kısmının "Ticaret+ Akaryakıt-Lpg İstasyonu" olan mevcut fonksiyonu korunarak yapılaşma şartının E:0.10 Yençok:6.50 m olarak değiştirilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07/07/2017 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin "Ticaret+ Akaryakıt-Lpg İstasyonu" fonksiyonunun “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzeltilmesi şartıyla kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

521- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe ve Topsöğüt Mahalleleri arasında ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı düzenlemesiyle bölgede yer alan parsellerde imar planı değişikliği,

İle ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

522- Gündemin 14’üncü maddesi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 20. maddesinde; “Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının  % 75’ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir denilmektedir.” İlgili kanun gereğince danışman olarak görevlendirilen Baki Tamer SELÇUK’a Genel Sekretere ödenen brüt aylık miktarının % 52'si oranında ödeme yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

523- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.10.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.09.2017

  

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                  Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

KâtipMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

486- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı. 

Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan Göğüs, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu,

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Mehmet Çınar, Necmettin Özcan, Murat Doğan, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Polat

487- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.09.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

488- Gündemin 2’inci maddesi; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parselde 59.484,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 4 (dört) katlı tesis binasının protokol ile kullanım hakkının aylık 2.000,00 TL bedel ile 5 (beş) yıllığına Yeni Malatya Spor Kulübü’ne verilmesi ve protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

489- Gündemin 3’üncü maddesi;  Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 10 ve 11. maddesi gereğince; ekli I Sayılı Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına ve III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

490- Gündemin 4’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunun 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna Ali YILDIRIM’ın atanması, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

491- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesinde yer alan 4141 ada 5 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal=1.50 Blok Nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parselin yapı yoğunluğu sabit kalma koşuluyla Blok Nizam 5 Kat (BL-5) yapılaşma şartının Blok Nizam 8 kat (BL-8) olarak değiştirilmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapı yoğunluğunun değişmediği, zeminde yeşil alan kullanımının arttığı anlaşıldığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

492- Gündemin 6’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesinde yer alan 45 ada 47 nolu parselin yürürlükteki imar planlarında Sağlık Alanı, 45 ada 48 nolu parselin Konut + Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsellerde Sağlık Alanı ve Park Alanı fonksiyonu düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.08.2017 tarih ve 130 sayılı meclis kararıyla plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sosyal ve teknik altyapı standardını arttıracağı, bölgenin ve kentin sağlık alanı ihtiyacını karşılayacağı anlaşıldığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

493- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.07.2017 tarih 403 sayılı kararıyla onaylanan Malatya İlinin kuzeyinden geçen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi ilçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 03.08.2017-02.09.2017 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri çerçevesindeki değerlendirmeler neticesinde itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verildi.

494- Gündemin 8’inci maddesi; Yürürlükte imar planı bulunmayan, Eski Malatya Mahallesi 6051 numaralı parselin "İbadet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, bölgede sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

495- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 1813 nolu parselin batı cephesindeki imar hattının 15 cm batıya kaydırılarak 5 m² alanın ibadet alanına ilave edilmesi konusunu içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kamu yararını sağlamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

496- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.08.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1/5000 nazım imar planına uygun olarak hazırlığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi. 

497- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi 180 nolu adanın batısında yer alan park alanının doğu cephesinin 50 m²’lik kısmına bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere Trafo Alanı düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde, trafo alanının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca belirlenen alanda yapılması şartıyla kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

498- Gündemin 12’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parsel E:1.20 Hmax:12.50 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:1.20 Hmax:12.50 kalmak şartı ile "Ticaret" alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

499- Gündemin 13’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alan fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parsel İ-5 (İkiz Nizam) kat, yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parsele bitişik nizam yapılaşma koşulunun verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 340 sayılı kararı ile reddedilmiş olup söz konusu ilçe meclis kararının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

500- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından sorun teşkil etmediğinden kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

501- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı fonksiyonuna sahip, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine 392 ada 7 nolu parselin kuzeyine trafo yeri (50 m²) ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

502- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesine kayıtlı 5936 ada 2 nolu parselin batı bölümünün bir kısmına trafo yeri ayrılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

503- Gündemin 17’nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonuna sahip tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'ne kayıtlı 179 ada 32 nolu parsele Eğitim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

504- Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerin E:1.20 BL-5 (Blok Nizam 5 kat) yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:1.20 kalmak şartı ile BL-7 (Blok Nizam 7 Kat) olarak değiştirilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, kabulüne  oyçokluğuyla karar verildi.

505- Gündemin 19’uncu maddesi; Malatya İl içi toplu taşıma işi ile alakalı tesis ve toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih, 122 sayılı kararı doğrultusunda MOTAŞ A.Ş.’ne verilmiş olması sebebiyle bahsi geçen araçlara ait, Araç ve Şase Numaraları ile yer alan 10 adet Trambüs cinsi araç ile bu araçlar için kullanılması planlanan şarj üniteleriyle birlikte, her 1(bir) adet Trambüs araç için yıllık KDV hariç 1.000,00TL.(BinTürkLirası) bedelle 2017 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2017 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden MOTAŞ A.Ş’ye, 31.12.2030 tarihine kadar kiraya verilmesinin, kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

506-

-Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 227 ada 15 nolu parsel,

-Gündemin 22’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 24’üncü maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 25’inci maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 26’ncı maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel, İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

507- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 19.09.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

      Mehmet Reşat GÜZEL

                 Kâtip

Meltem KAVUK

Kâtip


 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

469- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin,Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşçu,Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan ileHüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan, Cumali Doğan.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk.

470- 15.08.2017 tarih, 466 sayılı meclis kararının son paragrafında sehven yazılan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol sonrası, yıllık 345.000,00 TL. (üçyüzkırkbeşbintürklirası) karşılığında 1 yıllığına Yeni Malatyaspor Kulübü’ne kiraya verilmesinin” ibaresinin, aynı zamanda bu toplantı gündeminin 16.maddesinde de yer alması nedeniyle karardan çıkarılmasına, gündemin 1’inci maddesi; yapılan bu düzeltme ile birlikte, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.08.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

471-

1-Gündemin 2. maddesi, Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adalar,

2-Gündemin 3. maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

3-Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsel,

4-Gündemin 10.maddesi,Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller,

5-Gündemin 11. maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar,

6-Gündemin 13. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu parsel,

7-Gündemin 14. maddesi, Malatya İli, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsel,

8-Gündemin 15. maddesi, 10 adet TRAMBÜS aracı ile 10 adet şarj ünitesinin, il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş.'ne devri,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

472- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Dabakhane Mahallesinde yer alan 89 ada 45 nolu parsel TAKS ve KAKS kaldırılmadan terk işlemleri yapıldıktan sonra, parsellerde yapı nizamı ve yüksekliği değiştirilmeden, parselin TAKS alanına 44 m² KAKS alanına 220 m² ilave inşaat alanı verilmesi ve çekme mesafelerinin komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olacak şekilde ada etüdüyle belirlenmesi şartıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapılaşma koşulları;çekme mesafelerinin komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olacak şekilde ada etüdüyle belirlenip,parselin %40’a kadar bedelsiz terkinin yapılması %40 ‘tan sonraki bedelsiz terklerinden dolayı kaybedilen TAKS ve KAKS alanı hakkının net imar parselindeki TAKS ve KAKS alanına eklenmesi şeklinde düzenlenerek kabulüne,oyçokluğuyla karar verildi.

473- Gündemin 6‘ncı maddesi; Karakaya baraj gölü üzerinde balıkçılık faaliyeti göstermekte olan şahısların olumsuz hava şartlarından korunmaları için,Battalgazi ilçesi, Hasırcalar Mahallesi, 657 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan, 21 m² kapalı alan ve 14 m² açık alan olmak üzere toplam 35 m²’lik balıkçı barınağının, 31.12.2022 tarihine kadar, 2017 yılı bedelsiz, 2018 yılı ve takip eden yıllar için, yıllık  KDV hariç 100,00 TL bedeli geçmemek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18.maddeleri ve 2886 sayılı Kanunun 51.maddesinin (g) bendine istinaden Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifinetahsisine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

474- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Kayalık mevkiinde bulunan Belediyemizce tapu tahsis belgesi verilen yazımız ekinde gönderilen mahkeme kararları doğrultusunda Belediyemizin, en yakın hissesi bulunan yerde yasal kesintiler yapıldıktan sonra Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlardan mahkeme kararlarında ad ve soyadları bulunan şahıslara yer verilmesinin hukuksal boyutu itibariyle,konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk İhtisas Komisyonun’un da mevcut karma komisyona dahil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

475- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesinde bulunan Konak Belediye Çarşısının 1. katındaki 17 nolu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek fiyat doğrultusunda, açık teklif usulüyle, 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

476- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 nolu parseldeki taşınmaz üzerinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve wc.nin, vatandaş ve Belediyeden herhangi bir ücret talep etmemek ve temizlik ve bakımını ihaleyi alanın üstlenmesi şartıyla  5 (beş) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleyle 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

477- Gündemin 12’nci maddesi; Akçadağ ilçesi Dutlu Mahallesi Köy civarı mevkii 103 ada 52 nolu parselde 14.202,31 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i)bendi ile 18. maddesinin (g)bendine istinaden mezarlık alanı olarak kullanılmak şartıyla, mülk sahibi Döney ŞAHİN tarafından yapılan şartlı bağışın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

478- Gündemin 16’ncı maddesi; Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesi 1178 nolu parsel üzerinde bulunan ve 1 (bir) yıllığına 344.050,00 TL bedel ile Büyükşehir Belediyesine kiralanan Yeni Malatya Stadyumunun bir yıllık süre sonuna kadar, kullanım hakkının 345.000,00 TL bedelle ve hazırlanacak protokol ile Yeni Malatyaspor Kulübüne verilmesine, protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

479-

1)Gündemin 17’nci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı,

2)Gündemin 18’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

480- Gündemin 19‘uncu maddesi; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve 13.10.2017 tarihinde tahsis süresi dolacak olan Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 412 nolu parsel içerisindeki taşınmazın, mevcut tahsis süresinin sona ermesinden itibaren 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre 4 (dört) yıllığına tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

481- Gündemin 20‘nci maddesi; EPDK’nın 20.10.2015 tarih, 565-24 sayılı kararı ile 18.08.2016 tarih, 6434-4 sayılı kararı kapsamında AKSA Malatya Doğalgaz A.Ş.’ye verilen dağıtım lisansı bölgelerine Darende ilçesinin de dahil edilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

482-

1)    Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsele ticaret alanı fonksiyonu verilmesi,

2)    Gündemin 22’nci maddesi; Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi,

3)    Gündemin 23’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4141 ada 5 nolu parsel,

4)    Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parsel,

5)    Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

6)    Gündemin 26’ıncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

7)    Gündemin 27’nci maddesi; Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsel,

8)    Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1989 ada 1,2,13,14 nolu parseller,

9)    Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 nolu parsel,

10) Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mah.4309 ada 1 nolu parsel,

11) Gündemin 31’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Kamıştaş Mahallesi, 102 ada 499 nolu parsel ile 139 ada 20 nolu parsel (yaklaşık 11 hektarlık alan) üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

12) Gündemin 32.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mah.plansız alanda kalmakta olan 150 nolu parsel,

13) Gündemin 33’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 45 Ada 47 ve 48 nolu parseller,

14) Gündemin 35’inci maddesi; 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili imar planı,

15) Gündemin 36’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parsel,

16) Gündemin 37’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

17) Gündemin 38’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 392 ada 7 nolu parsel,

18) Gündemin 39’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5936 ada 2 nolu parsel,

19) Gündemin 40’ıncı maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Mahallesi 6051 numaralı parselin "İbadet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı,

20) Gündemin 41’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi 1813 nolu parsel,

21) Gündemin 42’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsel,

22) Gündemin 43’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 32 nolu parsel,

23) Gündemin 44’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Kavaklıbağ Mahallesi 180 nolu ada,

24) Gündemin 45’inci maddesi; Pütüge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 52, 54 ve 79 nolu parseller,

25) Gündemin 46.maddesi;Pütüge İlçesi,Taşbaşı Mah.147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parsel,

26) Gündemin 47’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

483- Gündemin 34’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Mahallesi Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi, Halfetin Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra medresesinin bulunduğu Kazı alanı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin söz konusu 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği’nin tescilli yapılar ve tarihi koruma alanı üzerinden geçtiği görüldüğünden, konunun öncelikle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi gerekmekte olup; konuyla ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş sorulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

484- Gündemin 48‘inci maddesi;  Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi 119 ada 40 nolu orman parseli içerisinde bulunan su kaynağının mahallenin içme suyu olarak kullanımı, planlanmış olup, projelendirilip kullanılabilmesi için söz konusu su kaynağının Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

485- Komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.09.2017 tarihinde, saat 15:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.09.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Mehmet Reşat GÜZEL

                 Kâtip

Metin MANDAL

                       Kâtip

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.08.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

445- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ali Kazgan, Necmettin Özcan.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Hurşit Kuşçu, Vahap Küçük, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Emin Kılıçaslan, Cemal Akdemir, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk. 

446- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.08.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

447- Gündemin 2’inci maddesi; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile talebin değerlendirilmesi neticesinde; Benzer birliklere üye olmamız, ilimizde üretilen tarım ürünlerinin gelişimine katkı sağlayamayacağı ve belediyemize maddi külfetler oluşturacağı düşünülerek Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye olmamızın uygun olmadığı düşünüldüğünden, belediyemizden Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

448- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü Genel Sekreterlik Makamına bağlandığı, ayrıca Belediyemizin hizmet ihtiyacına binaen, Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü birimi oluşturulmuş olup, güncellenen ekteki Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

449- Gündemin 4’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Mühendis kadrosuna karşılık Ahmet Suat SOYLU’nun tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

450- Gündemin 5’inci maddesi; Belediyemizin üye olduğu Doğu Anadolu Belediyeler Birliği kurucu üyeliğinden, birliğin bölgemizde herhangi bir çalışma faaliyeti olmaması sebebiyle ayrılma talebinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

451- Gündemin 6’inci maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 10 adet TRAMBÜS aracı ile 10 adet şarj ünitesinin, alınan Büyükşehir Belediye Meclis kararları doğrultusunda il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş.'ne devri incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

452- Gündemin 7’nci maddesi; Yeni Malatya Stadyumu Tadilatı işinde kullanılmak üzere 2.900.000 TL İller Bankası A.Ş.’den kullanılacak krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

453- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parseller mevcut uygulama imar planında "Lise Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığı, söz konusu parsele özel okul yapılmak üzere "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddine, oybirliğiyle karar verildi.

454- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alan fonksiyonu sahip, Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

455- Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alan fonksiyonu sahip, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 107 ada 94 nolu parselin bir kısmına Kamu Hizmet Alan fonksiyonu, geriye kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

456- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi, Boztepe Mevkii, 118 ada, 4 nolu 5.201,29 m² yüzölçümlü parselin, mülk sahibi Hüsnü Berkan KARAKAŞ tarafından mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere yapılan bağış talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (i) bendi ile 18. Maddesinin (g) bendine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

457- Gündemin 12’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Hatunsuyu Mahallesi 1283 ve 1284 parsellere "İbadet Alanı (Cami Alanı)" fonksiyonu verilmesini içeren, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kamu yararını sağlamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

458- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07/07/2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Beylerderesi güzergahın da yapılan yol ve dere aksının düzenlenmesi ile derenin korunma, kullanma ve sürekliliği sağlanacağından vaki talebin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

459- Gündemin 14’üncü maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanarak Yeşilyurt Belediyesince 28.04.2017 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı sürecinde Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parsel malikleri tarafından plana itiraz edilerek plan kararlarında düzeltme talep edildiği, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 367 sayılı kararı ile plan kararlarında yapılan değişikliklerin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

460- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallerini kapsayan yaklaşık 50 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında mevcut sahada imar dönüşümünün hızlanması amacıyla mevcut konutların metrekaresinin planla verilmiş olan yapı hakkına aktarılması yönünde hazırlanan plan notunun eklenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

461- Gündemin 16’inci maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nin 29.06.2017 tarih ve 2017/902 E. sayılı ilamı ile Karakavak Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin alınan iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, mahkeme kararında belirtilen hususların giderilmesi yönünde hazırlanmış olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

462- Gündemin 17’nci maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış Malatya ili Yazıhan İlçesi Akyazı, Dedekargın, İriağaç ve Karaca Mahallelerinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

463- Gündemin 18’inci maddesi; Arapgir İlçesi Kılıçlı Mahallesi 139 Ada 5 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2017 tarih ve 13 sayılı kararıyla onaylandığı. söz konusu parselde Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik hazırlanan Arapgir Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

464- Gündemin 19’uncu maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım hakkı bulunduğu Turgut Özal Tabiat Parkı’na gidilmiş ve burada 1 adet lokanta, 1 adet kafeterya, 1 adet büfe, 1 adet küçük market, 1 adet WC işletmesi ve 1 adette Göl İşletmesinin olduğu görülmüştür. Buna göre talep konusu yerlerde, Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. kiracı olduğundan, öncelikle Büyükşehir Belediyesi ile Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti. arasında yapılan kira sözleşmesinin fesih edilmesi, aşağı listede belirtilen yerlerden;  

 

Sıra No

Mülkiyeti veya Kullanım Hakkı Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Gayrimenkulün Adı

Yıllık Kira Bedeli TL (KDV Hariç)

1

Dede Korkut Cafe-Restaurant

45.000,00

2

T. Özal Tabiat Parkı Kafeterya, WC ve Göl İşletmesi

(T. Özal Parkı müştemilatında bulunan lokanta ve büfe Esenlik İmar ve İnşaat Ltd. Şti. ile müsteciri arasında Mahkemelik olduğu ve henüz mahkemenin devam ettiği anlaşıldığından, bu aşamada bu 2 yerin mahkeme sonuçlanıncaya kadar Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin uhdesinde kalmaya devam etmesi ve ayrıca market yerinin işletmesinin daha uygun olacağı  nedeniyle bununda  Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti .'nce işletilmesi gerektiği)

15.000,00

3

Şelale Sosyal Tesisler  Kernek Parkı

1.100,00

4

Abdullah Gül Parkı

15.000,00

5

Yaşam Ve Spor Merkezi

52.000,00

6

Belediye Nikah Sarayı

52.000,00

7

Hürriyet Cafe

11.000,00


bedellerle Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi’ne, 2017 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2018 ve sonrası yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 6215 sayılı Kanun’la değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden,  31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

465- Gündemin 20’inci maddesi; Belediyemiz tarafından, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Konak Mahallesinde bulunan Horata Mesire Alanı ve içerisindeki tesisler Esenlik Ltd. Şti.’ye 12.04.2017 tarih, 180 sayılı Meclis Kararına istinaden kiraya verilmiş olup, sonrasından bahsi geçen alan ve benzeri yerlerin işletmesini üstlenmek için Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi’nin kiraya talep etmesi sebebiyle, Büyükşehir Belediyesi ile Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti. arasında yapılan kira sözleşmesinin fesih edilmesi, akabinde bahsi geçen yerlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi'ne işletme anında oluşacak tamir, bakım ve onarım giderlerini kendileri karşılamak kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 31.12.2022 tarihine kadar bedelsiz olarak kiraya verilmesinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

466- Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti İnönü Üniversitesi’ne ait olan ve 49 (kırkdokuz) yıllığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne intifa hakkı tesis edilen 1178 nolu parsel üzerindeki Yeni Şehir Stadyumunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi, 18. maddesinin (e) bendine ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden 1 (bir) yıllığına kiralanmasına, kiralama iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile M